Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO
 
Administrator Danych Osobowych – tożsamość i dane kontaktowe
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tomasz Kępiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GN Tomasz Kępiński, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Wrzeciono 12 lok. 36, 01-961 Warszawa, NIP 1130775444, REGON 140251736, numer telefonu: +48 793718749, adres e-mail: kepinski.tomek@gmail.com (dalej jako „Administrator”).  
 
RODO
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).
 
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez Administratora, udzielania porad, opracowywania projektów dokumentów i wniosków, występowaniu przed urzędami i sądami, przygotowania, zawarcia i wykonywania umowy z Panią/ Panem (w tym realizacja umowy, jej wykonanie i rozliczenie, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami), spełnianiu wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości (w tym o prowadzeniu dokumentacji podatkowej i księgowej oraz przechowywaniu dowodów księgowych) oraz w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych i polepszania usług, wysyłania newslettera, realizacji obowiązków prawnych Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemami teleinformatycznymi, obsługi zapytań lub zgłoszeń, kontaktowania się z klientami oraz osobami zainteresowanymi usługami Administratora oraz w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - art. 6 ust 1 lit a) RODO, lub
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art. 6 ust 1 lit b) RODO, lub
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust 1 lit c) RODO, lub
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - art. 6 ust 1 lit d) RODO, lub
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią takich jak np. dochodzenie roszczeń, kontakt z Klientami, osobami wyrażającymi zainteresowanie usługami Administratora oraz użytkownikami stron internetowych należących do Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, lub
Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Kategorie odbiorców danych osobowych Administratora to dostawcy usług IT i hostingowych dla Administratora, zewnętrzne biuro księgowe Administratora, kurierzy, poczta Polska, współpracownicy, pracownicy i podwykonawcy Administratora, osoba, której dane dotyczą, inny administrator danych oraz podmioty przetwarzające.
 
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub trwania umowy, a po zakończeniu okresu świadczenia usługi lub po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy:
 
dane osobowe przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku 
dane osobowe będą przetwarzane przez czas do przedawnienia roszczeń Administratora oraz wobec Administratora (co do zasady i jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi zgodnie z kodeksem cywilnym sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata) 
 
Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora), będą przetwarzane do czasu skutecznego sprzeciwu.
 
Dane osobowe przetwarzane w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora (w zależności od celu: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) będą przetwarzane do czasu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora lub 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.
 
Dane osobowe pracowników Administratora będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 
Prawa przysługujące zgodnie z RODO
Zgodnie z RODO przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a prawo do przenoszenia danych.
 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo do:
uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Pani/ Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich wraz z informacjami wymaganymi przez RODO. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO);
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niekompletne (art. 16 RODO);
usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), jeśli zachodzą jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust 1 RODO (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem) oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator lub w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) np. w przypadku, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/ Pana dotyczące, które Pani/ Pan dostarczył Administratorowi, oraz ma Pani/ Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a)RODO  lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Prawo do bycia zapomnianym
Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/ Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), jeśli zachodzą jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust 1 RODO (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem) oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator lub w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust 3 lit e) RODO) lub wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania (art. 17 ust 3 lit b) RODO), Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych.
 
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdyby przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. art. 6. ust 1 lit. a) RODO lub art. 9. ust 2 lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 
 
Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie są profilowane. 
 
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale konieczne w celu kontaktu z Administratorem, zawarcia i wykonania umowy z Administratorem oraz wykonania przez niego usługi. Odmowa podania danych osobowych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, wykonania usługi lub zawarcia umowy.